Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver som prosam skal løse med tilhørende fremdriftsplaner Styringsgruppen er prosam's øverste organ.Hovedoppgaven er å utgi rapporter, delta i prosjekter og komme med forslag til forbedringer på eksisterende opplegg.

Personellinnsats, økonomiske midler, utstyr og lokaler.Medlemmer fra deltakerorganisasjonene deltar med økonomiske midler og fagressurser.Deltakerne er representert i Styringsgruppa samt diverse faggrupper etter behov.

Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei - og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk.Difor nyttar vi høyringar slik at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining, og for at alle kan få innsyn i våre prosessar.