Innskuddet skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn mellom 1 og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret,.0 Endret ved lov.

Hva er opplæringsloven

elevane. Retningslinjer for grunnskolene i Sandnes kommune knyttet til Opplæringslovens 2-15 om elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring og Opplæringslovens 9-6 om reklame i skolen Punkt 1 Grunnskolen i Sandnes

Utdanningsloven

omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Dersom det er behov for å sette inn tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig handlings-/ aktivitetsplan. Bortvising skal avgjerast av

Nurnberglovene

halvjøder og kvartjøder. Under en ministerkonferanse i august 1935 ble de negative effektene jødene hadde på den tyske økonomien diskutert. Bach og, beethoven, måtte nå spille østeuropéiske, jødiske folkesanger

Aksjeloven styre

papir for signering Signerte protokoller skal oppbevares på papir i selskapets levetid Protokollene skal ha sidenummer og lagres på en måte som gjør det umulig å plukke ut sider

Inkasso loven

- nemt og hurtigt, du får sikkerhed for, at skabelonerne overholder gældende lovgivning, individuel tilretning - skabelonerne ligger i word. Skyldners adresse: Angiv præcis adresse. 2, er det vigtigste

Selskapsloven

Om lederens oppgave og protokollasjon i styremøtene gjelder aksjeloven 6-19 tredje og fjerde ledd, 6-20 og 6-29 tilsvarende. Avtale om annen ansvarsform enn angitt i første ledd får

Arveloven

er ofte kompliserte, både juridisk og praktisk, og terskelen for konflikt er som regel svært lav. Ved avgjerda skal det takast omsyn både til arvingane og attlevande ektemake. Ingen

Straffeloven 147

med hemmelige tjenester. Scandinavian criminal policy and criminology 1986-90 / edited by Norman Bishop. Pettersson, Monika / transl. LOV-7: Lov om kontroll med etterretnings-, overvekings-og sikkerhetstjeneste. By using this

Trafikkloven

videre gi forskrift om tilsyn med lære- og prøvesteder. Testing av ruspåvirkning, politiet kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og foreløpig test av om motorvognfører er påvirket av annet berusende

Kommuneloven 31

allmennheten har allerede i mange år vært en del av dansk offentlighetslov, og har også vært foreslått i Norge, uten at det har fått gjennomslag. Forskriften sier ikke spesifikt

(3) Loven gjelder ikke foretak som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.(2) Oppretter et foretak en pensjonsordning etter tjenestepensjonsloven, skal foretaket etter pensjonsplanen hvert år betale innskudd til alderspensjon for medlemmene.

Det enkelte foretak er også ansvarlig overfor pensjonsinnretningen for innbetaling av tilskudd til pensjonsordningen.(4) Foretak som ikke omfattes av annet ledd, som får plikt til å ha pensjonsordning i henhold til 2 første ledd i løpet av 2006, skal opprette pensjonsordning i henhold til den frist som er angitt i 2 annet ledd.Hvis et pålegg av tilsynet ikke blir etterkommet innen fristen, kan Finanstilsynet bestemme at foretaket skal betale en løpende mulkt til forholdet er rettet.